Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.APPLIEDNUTRITION.PL Z 21.05.2018
1.Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; Wyroznia sie klientow detalicznych i hurtowych.
1.2 Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
1.3 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
1.4 Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.appliednutrition.pl;
1.5 Sklep internetowy Applied Nutrition Pl – serwis internetowy dostępny pod www.appliednutrition.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
1.6 Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
1.7 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Adam Furdak Applied Nutrition PL a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
1.8 Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
1.9 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.10 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.1.11
1.11 RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  
1.12 Dane osobowe - to wg art. 4 ust. 1 RODO– informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
1.13 Kod rabatowy - elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym www.appliednutrition.pl, w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki);
2. Postanowienia ogólne
2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.appliednutrition.pl.
2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3 Sklep internetowy, działający pod adresem www.appliednutrition.pl, prowadzony jest przez Adam Furdak Applied Nutrition Pl zwany dalej Applied Nutrition Pl z siedziba w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Kardynala Stefana Wyszynskiego 38, 66-400 Gorzow Wielkopolski, dzialalnosc wpisana do Centralnej Ewidencji i Informcji o Dzialalnosci Gospodarczej, numer NIP:5992766162, REGON:369858843.
2.4 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
2.4.1 zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
2.4.2 warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
2.4.3 zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.
2.5 Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
2.5.1 Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą jezyka javascript, lub
2.5.2 Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą jezyka javascript,
2.5.3 minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
2.6 W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
2.7 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Applied Nutrition Pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.appliednutrition.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9 Informacje o towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczegolnosci ich opisy oraz ceny, stanowia zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.10 Informacja o cenie podawana na stronie www.appliednutrition.pl ma charakter wiazacy od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierajacego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementow Zamowienia. Cena ta nie ulegnie zmianie  niezaleznie od zmian cen w Sklepie, ktore moga sie pojawic w odniesieniu do poszczegolnyc Towarow po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o ktorym mowa powyzej.  
3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1 Warunkiem rozpoczęcia korzystania (tj. zakupu) ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach lub podanie danych osobowy (imie, nazwisko, adres, numer telefonu, adres email) w celu zlozenia zamowienia bez rejestracji.
3.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3 Warunkiem zakupu Towaru i rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4 Rejestracji na witrynie www.appliednutrition.pl mozna dokonac bezposrednio na w/w stronie, poprzez Facebook lub Google Plus.
3.5 Applied Nutrition Pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
3.5.1 podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
3.5.2 dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
3.5.3 dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Applied Nutrition Pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Applied Nutrition Pl.
3.6 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Applied Nutrition Pl. 
3.7 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.8 Klient zobowiązany jest w szczególności do:
3.8.1 niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
3.8.2 korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
3.8.3 niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
3.8.4 korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Applied Nutrition Pl,
3.8.5 korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
3.8.6 korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.  
4. Ogolne Informacje dotyczace Polityki Prywatnosci i Ochrony Danych Osobowych
4.1 Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Applied Nutrition Pl.
4.1.1 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Applied Nutrition Pl.
4.1.2 Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
4.1.3 Applied Nutrition Pl dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
4.2 Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych
4.2.1 Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Applied Nutrition PL wynika z działań podejmowanych przez Klienta w sklepie internetowym. 
4.2.2 Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Applied Nutrition Pl:
4.2.2.1 zawarcie i realizacja zamowienia 
4.2.2.2 marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Applied Nutrition Pl (newslettery, rabaty, e-maile informujace o ofertach okresowych).
4.2.3 Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
4.2.3.1 w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Applied Nutrition udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Applied Nutrition Pl, 
4.2.3.2 w przypadku Klienta, który w sklepie internetowym placi za pośrednictwem płatności elektronicznych IAI S.A., Applied Nutrition Pl udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.
4.2.4 Applied Nutrition Pl może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Applied Nutrition Pl może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
4.2.5 Applied Nutrition Pl może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane te pozyskiwane sa od Klienta, za jego dobrowolna zgoda. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Bez tych danych umowa – kupna sprzedaży nie moze zostac zawarta.
4.2.6 Applied Nutrition Pl może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu wysylania biuletynow, informowania o ofertach specjalnych i ewentualnych rabatach.
4.2.7 Okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych przez Applied Nutrition Pl nie zostal okreslony (przepisy prawa zobowiazuja natomiast do minimum 5 pelnych lat), co wynika z polityki rabatowej czy ofert specjalnych objasnionych w kolejnach punktach niniejszego Regulaminu. 
4.2.8 Klient sklepu Applied Nutrition Pl ma prawo zadania dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
4.2.8.1 W razie uznania przez Klienta nieprawidlowosci, ma on prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4.2.9 Applied Nutrition Pl zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Applied Nutrition nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie. 
4.3 Pelna i wyczerpujaca wersje Polityki Prywatnosci znalez mozna na stronie Sklepu internetowego Applied Nutrition Pl pod linkiem.
5. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
5.1 Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
5.2 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.appliednutrition.pl, dokonać wyboru Towaru lub Towarow, ich smakow, wielkosci i ilosci sztuk, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
5.3 Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
5.4 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam z obowiazkiem zaplaty" Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
5.5 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
5.5.1 przedmiotu zamówienia,
5.5.2 jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy
5.5.3 wybranej metody płatności,
5.5.4 wybranego sposobu dostawy,
5.5.5 czasu dostawy,
5.5.6 danych zamawiajacego, adresu dostawy i dane odbiorcy 
5.6 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu i tresci Prawa do odstapienia umowy, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiazkiem zaplaty".
5.7 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Applied Nutrition Pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
5.8 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wplyniecia zamowienia nr...", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
5.9 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
5.10 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
5.11 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.appliednutrition.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
5.12 Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.  
6. Dostawa
6.1 Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
6.2 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską firmy DPD, Paczka W Ruchu, za posrednictwem uslugi Paczkomaty InPost 24/7 lub poprzez odbior osobisty. Z kosztami dostawy zapoznac sie mozna pod adres strony www.appliednutrition.pl w dziale Informcje - Wysylka. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
6.3 Koszty dostawy Towarow naliczane sa za wszystkie elementy zamowienia, niezaleznie od tego czy naleza do nich rowniez Towary gratisowe.
6.4 Wszystkie wysylki z przedplata o wartosci zamowienia powyzej 250 zl beda wysylane gratisowo.
6.5 Termin realizacji dostawy zalezy od przewoznika, rodzaju przesylki i adresu odbiorcy.  Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Dla DPD jest to zwykle: 1-2 dni robocze, dla Paczki w RUCHu: 2-3 dni robocze, dla Paczkomatów: 1-2 dni robocze. Termin otrzymania paczki = czas księgowania zapłaty + termin wysyłki + czas dostawy. 
6.6 Podczas odbioru przesylki przez Klienta nalezy sprawdzic kompletnosc zawartosci przesylki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletnosci zawartosci przesylki, Klient zobowiazany jest spisac protokol szkody w obecnosci kuriera. Protokol musi byc sporzadzony w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta.  
7. Ceny i metody płatności
7.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), oraz wszelkie inne składniki. Koszty dostawy zamowionego Towaru naliczane sa wg oplat dostepnych na stronie www.appliednutrition.pl w dziale Informcje - Wysylka.
7.2 Klient ma możliwość wyboru formy platnosci za zamowiony Towar z dostawa: 
7.2.1 przelewem bankowym/pocztowym na konto sklepu
7.2.2 platnosc przy odbiorze - platnosc odbiera kurier
7.2.3 za pośrednictwem płatności elektronicznych IAI S.A. Zabezpieczeniem płatności jest wykorzystanie Pay- By-Link organizowanego przez bank, z ktorego uslug korzysta Klient.
7.2.4 PayPal
7.3 Informacje na temat powyzszych form platnosci zawarte sa na stronie www.appliednutrition.pl w dziale Informacje - Sposoby platnosci i prowizje.  
8. Polityka Rabatowa
8.1 Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego.
8.1.1 Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta lub przez udostępnienie Kodu rabatowego podczas organizowanej przez Sklep promocji.
8.1.2 Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego po zalogowaniu w dziale Moje Konto -Twoje Rabaty. 
8.1.3 Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w dziale Moje Konto - Twoje Rabaty. 
8.1.4 Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionej w ust. 8.1.3 lokalizacji spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami. 
8.1.5 Kod rabatowy może zostać wykorzystany w przypadku posiadania przez Użytkownika konta Klienta w Sklepie, czyli po zalogowaniu się lub rejestracji takiego konta w Sklepie. 
8.1.6 Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.
8.1.7 Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności. 
9. Prawo do odstąpienia od umowy
9.1 Klientowi będącemu konsumentem przysługuje na podstawie przepisow prawa, 14 dniowy termin na odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w ktorym weszli Panstwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
9.2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient ma obowiazek poinformować Applied Nutrition Pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy poprzez strone www.appliednutrition.pl po zalogowaniu w dziale Moje Zamowienie. Po wypelnieniu formularza dotyczacego odstapienia od umowyprześlemy Państwu potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy wiadomoscia e-mail.   
10. Skutki odstąpienia od umowy
10.1 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Applied Nutrition Pl zwraca Klientowi otrzymane platnosci, wylaczajac koszty dostarczenia Towaru, w terminie 7 dni od otrzymania przesylki zwrotnej od Klienta. Klient bedzie musial ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarow. Jesli dostarczenie Zamowienia zlozonego przez klienta bylo bezplatne z tytulu przekroczenia progu 250zl, Klient zostanie obciazony kosztami dostarczenia tego towaru poniesionymi przez Applied Nutrition Pl. Klient ma obowiazek odeslac towar podlegajacy zwrotowi w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Applied Nutrition zostalo poinformowane o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
10.2 Proszę odesłać lub przekazać nam zwracany Towar na adres Applied Nutrition Pl, ul Kardynala Stefana Wyszyńskiego 38, 66-400 Gorzów Wlkp, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni
10.3 Zwrot płatności dokonany zostanie metoda jaka zostanie wybrana w dziale Moje Zamowienie na stronie www.appliednutrition.pl, w terminie nie pozniej niz 7 dni od otrzymania zwracanego towaru.  
11. Reklamacje dotyczące Towarów
11.1 Applied Nutrition Pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
11.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy zglaszac na stronie www.appliednutrition.pl w dziale Moje Zamowienie – „Chce zareklamowac towar”. Applied Nutrition Pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
11.3 W sytuacji rozpatrzenia reklamacji Towaru na korzysc Klienta skladajacego niniejsza reklamacje, Applied Nutrition Pl zobowiazuje sie do przekazania Klientowi oplaconej z góry etykiety zwrotnej, pokrywajacej wszystkie koszty wysyłki. Klient ma obowiazek odeslania reklamowanego Towaru w terminie 14 dni od otrzymania etykiety zwrotnej. Po uplywie 14 dni reklamacja zostanie uznana za niewazna. Applied Nutrition Pl zobowiazuje sie do zwrotu kosztow pierwotnej dostawy z wysylka w terminie nie dluzszym niz 7 dni od moment wejscia w posiadanie zwroconego towaru. 
11.4 Apllied Nutrition Pl jest dystrybutorem towarow. Applied Nutrition Pl nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio do producenta, o ktorym informacje znalezc mozna na oryginalnej etykiecie kazdego produktu.  
12. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
12.1 Applied Nutrition Pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 
12.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Applied Nutrition o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
12.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Applied Nutrition Pl, Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 66-400 Gorzów Wlkp, mailowo pod adres sklep@appliednutrition.pl.
12.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
12.5 Applied Nutrition Pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.  
13. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
13.1 Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
13.2 W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Applied Nutrition Pl a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
13.3 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Applied Nutrition Pl a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Applied Nutrition Pl.
13.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel